organigrama

Në kuadër të programit të transparencës është e detyrueshme nga ana jonë edhe paraqitja e listpagesave. 

Për të gjithë të interesuarit kopjen e kësaj liste mund ta shkarkojn këtu.

pagat